Gratis verzending vanaf 75 euro

COOKIE-BELEID

Wat is een cookie?
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Gebruik van sessiecookies
Met behulp van een sessiecookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek heeft bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

Gebruik van permanente cookies
Met behulp van een permanente cookie kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u dus tijd bespaart en het gebruik van onze website aangenamer kunt maken. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.

PRIVACYBELEID

Wij zijn ons er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo begrijpt u precies hoe wij werken.

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor één van onze diensten vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie
Wanneer u e-mail- of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we op voorhand uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

VERANDERINGEN

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.


FACTUURVOORWAARDEN

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen en door ons ondertekend, zijn onze algemene voorwaarden steeds van toepassing en primeren zij boven de eventuele voorwaarden van onze medecontractant. In geval van strijdigheid tussen de algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden van het contract, zullen deze laatste primeren.
 2. Alle offertes, in welke vorm ook opgesteld, zijn gebaseerd op de thans geldende prijzen en gelden voor een termijn van één maand vanaf de offertedatum, tenzij anders vermeld. Bijgevolg dient de schriftelijke aanvaarding van onze offerte, behoorlijk voor akkoord ondertekend, in ons bezit te zijn uiterlijk op de laatste dag van de voormelde termijn. Na die termijn zijn wij gerechtigd tot prijsaanpassing over te gaan.
 3. De leveringstermijnen worden gegeven ter informatie en geven nooit recht op verwijlintresten of schadevergoeding. Evenmin geven zij recht tot vernietiging van de bestelling, tenzij dertig dagen na een aangetekende aanmaning tot levering.
 4. Wij behouden ons het recht voor te allen tijde een voorafbetaling van 40% van de prijs te vragen vooraleer tot levering over te gaan. Mocht er gegronde twijfel ontstaan omtrent de nakoming van de verplichtingen vanwege de koper, dan is deze gehouden om op eerste verzoek zekerheidsstelling te verlenen. In geval van uitstel van betaling, gerechtelijke reorganisatie of faillissement is de klant niet gerechtigd de voortzetting van de lopende overeenkomsten te eisen en/of kunnen wij de voortzetting afhankelijk maken van integrale voorafbetaling.
 5. Bij niet-afname na sommatie of bij weigering het gevraagde voorschot te betalen hebben wij het recht de bestelling van rechtswege als nietig te beschouwen en zal door de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn, gelijk aan 40% van het bedrag van de bestelling, onverminderd ons recht op een hogere te bewijzen schadevergoeding. Eenzelfde vergoeding is verschuldigd in geval van verbreking of annulatie van de bestelling door de klant.
 6. Alle goederen en materialen worden aanvaard in onze winkel. Zij worden verzonden, alle risico’s ten laste van de bestemmeling. Indien de klaarstaande goederen niet geleverd kunnen worden op de voorziene datum, om een reden die ons niet toegerekend kan worden, geschiedt de opslag bij ons of bij een derde op verantwoordelijkheid, risico en kosten van de klant. Wij maken de klant attent op de inhoud van de bijsluiter en alle daarin vervatte gebruiksaanwijzingen. Wij kunnen geenszins aansprakelijk worden gesteld voor het niet naleven van de gebruiksaanwijzingen. Niettegenstaande het gebruik van onze producten reeds hun nut bewezen hebben en op wetenschappelijke inzichten gebaseerd zijn, kunnen wij niet garanderen dat de producten tot dezelfde resultaten zal leiden als in de voorbeelden die gegeven worden. De voorbeelden en de toelichting op de website zijn slechts anekdotisch van aard en kunnen atypisch zijn. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden indien de Koper niet dezelfde resultaten als uit de voorbeelden/toelichting behaalt
 7. De enkele afhaling of inontvangstneming zonder voorbehoud door de klant of zijn gemachtigde geldt als onherroepelijke aanvaarding van de perfecte staat van onze leveringen, wat de zichtbare gebreken betreft. Klachten betreffende de facturen en betreffende verborgen gebreken dienen ons op straffe van verval schriftelijk ter kennis gebracht worden binnen de tien dagen na respectievelijk factuurontvangst en ontdekking van het gebrek.
 8. Wij hebben het recht de rechtmatig geweigerde leveringen te vervangen, zonder dat dit aanleiding kan geven tot gelijk welke schadevergoeding (indirecte kosten, schade, gebruiksderving, exploitatieverliezen e.d.m.) te onzen laste. Eventuele waarborgen gelden slechts voor verborgen constructiefouten en kunnen nooit de door de constructeur of door onze leverancier verleende waarborg overstijgen.
 9. De verkochte goederen blijven onze eigendom en mogen niet vervreemd of met voorrechten bezwaard worden zolang zij ons niet volledig werden betaald in hoofdsom, intresten, kosten en toebehoren van welke aard ook.
 10. Al onze facturen zijn contant betaalbaar op het adres van onze maatschappelijke zetel. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het verschuldigde bedrag verhoogd met een intrest van 8% per jaar vanaf de vervaldag. In geval van niet-betaling van de schuld op de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het bedrag ervan ambtshalve verhoogd met 10% met een minimum van 50,00 € , zelfs bij toekenning van termijnen van respijt, als forfaitaire schadevergoeding wegens buitengerechtelijke kosten, zonder dat deze bepaling een beletsel vormt voor de eventuele toepassing van artikel 1244 B.W. De niet-betaling van een factuur op haar vervaldag brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling de onmiddellijke opeisbaarheid van alle nog niet vervallen facturen met zich mee.
 11. Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing, zonder dat enige verwijzingsregel kan leiden tot de toepassing van een ander recht. Gebeurlijke geschillen van alle aard behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken met (afdelings)zetel te Ieper.